บริษัทขนส่ง จี.ที.ทรานสปอร์ต – ขนส่งสินค้า ต้นทาง:ปทุมธานี -> ปลายทาง:บางเมือง